piątek, 12 września 2008

Zbyt wysokie stawki godzinowe polskich kancelarii

W tym wpisie postaram się wykazać, że stawki godzinowe większości polskich kancelarii prawnych są zdecydowanie za wysokie w stosunku do ceny równowagi. Skutkiem tego jest niższa od optymalnej rentowność (zyskowność) przychodów i mniejsze zarobki właścicieli.

Zrozumieć wskaźnik R

Wracam uparcie do jednego z najważniejszych wskaźników efektywności – wskaźnika realizacji stawek (R), który pokazuje procentowy stosunek przychodów wypracowanych przez prawników do przychodów, które powinny być wypracowane, gdyby każdą godzinę zarejestrowaną dla klientów sprzedawać po stawce cennikowej. Przepraszam za powtórzenie ale aby zrozumieć treść tego posta trzeba poznać naturę wskaźnika R. Pokażę to na prostym przykładzie.

Stawka godzinowa prawnika Kowalskiego wynosi 200 złotych a ilość godzin zarejestrowanych w miesiącu wynosi 100. Teoretycznie Kowalski powinien przynieść Kancelarii 20.000 złotych przychodu (100 godzin * 200 złotych). FAKTYCZNIE JEDNAK przychody wypracowane przez Kowalskiego wyniosły (dla przykładu) 10.000 złotych, co wynika:

 • z wykreślenia przez partnera części godzin w procesie fakturowania (najczęściej ze względu na niską jakość pracy lub przewidywaną niechęć klienta do zapłaty pełnego wynagrodzenia),
 • obniżek dla niektórych klientów obsługiwanych przez Kowalskiego (niższe stawki, ryczałty miesięczne itd.)

Abstrahuję tutaj od kwestii skrupulatności zapisywania godzin przez Kowalskiego, który w procesie wpisywania własnego czasu pracy sam dokonuje autocenzury i wpisuje zaledwie 5 godzin dziennie, podczas gdy pracuje ok. 9 godzin (niski wskaźnik utylizacji U).

W podanym przykładzie wskaźnik realizacji stawek R wynosi 50% (Kowalski wypracował 10.000 przychodów podczas gdy powinien wypracować 20.000).

Jaka powinna być wysokość wskaźnika R? Na najbardziej rozwiniętym rynku amerykańskim za satysfakcjonujący uznaje się poziom 85-90% co oznacza, że prawie cały czas pracy rejestrowany dla klientów jest im sprzedawany po stawkach cennikowych (w rzeczywistości może to być nawet ponad 100%, jeżeli np. prawnik realizuje wysoką premię od sukcesu).

Jeżeli wskaźnik R jest za wysoki oznacza to, że popyt na usługi danego prawnika jest duży i czas podnieść ceny (poprzez np. awans na wyższe stanowisko w hierarchii lub przez zmianę indywidualnie przypisanej stawki godzinowej).

Jeżeli natomiast wskaźnik R jest niski – A TAK JEST W ZDECYDOWANEJ WIĘKSZOŚCI POLSKICH KANCELARII – trzeba poważnie zastanowić się nad przyczynami tego stanu rzeczy. Tezę o niskim wskaźniku R w polskich kancelariach opieram nie tylko na osobistych doświadczeniach rozmów z wieloma, wieloma partnerami kancelarii ale również na obliczeniach dokonanych dzięki ostatniemu rankingowi Rzeczpospolitej. Dzieląc deklarowane przychody przez ilość prawników zaobserwowałem, że zdecydowana większość kancelarii ma niezwykle niskie przychody przypisane prawnikom. Wyjątkiem jest ok. 10-15 kancelarii, w których te przychody są na bardzo przyzwoitym poziomie.

I tu dochodzę do sedna.

Przyczyny niskiego wskaźnika realizacji stawek w polskich kancelariach prawnych są różnorodne. Moim jednak zdaniem najważniejsza z nich to po prostu zbyt wysokie ceny proponowane klientom w cennikach.

Cóż z tego, że kancelaria prezentuje w cenniku kwotę 300-400 złotych za pracę prawnika z rocznym doświadczeniem, skoro w procesie rejestracji godzin i fakturowania znika często ponad połowa godzin przepracowanych dla klienta. Faktycznie realizowana stawka to 80-180 złotych (zgaduję). Proszę to sobie przeliczyć.

Jest wiele argumentów przemawiających przeciwko obniżaniu stawek do poziomu ceny równowagi – tzn. takiego, gdzie wielkość popytu na usługi prawnika będzie w pełni pokrywała jego "zdolności produkcyjne". Ceny utrzymywane są na sztucznie wysokim poziomie ponieważ konkurencja tak robi, ponieważ (podobno) klienci nie zwracają uwagi na cenę tylko jakość, ponieważ niska cena kojarzy się z niską jakością itd. Być może niektóre kancelarie powinny jednak zmienić swoją politykę cenową.

Czy wolisz sprzedawać 30% czasu pracy pracowników za 400 złotych czy 90% za 190 złotych za godzinę?

W każdej branży tzw. cenowa elastyczność popytu (czyli "wrażliwość" popytu na zmiany cen) sprawia, że istnieje cena, przy której zyski przedsiębiorcy są optymalne – i nie jest to, moim zdaniem, cena przy której wskaźnik R jest tak niski jak w większości polskich kancelarii.

To trochę trudne, przyznaję. Wytłumaczę więc tak: jeżeli będziemy sprzedawać godzinę pracy prawnika za 10 złotych – zapotrzebowanie na jego pracę przerośnie jego możliwości. Jeżeli zaczniemy stopniowo zwiększać cenę popyt będzie malał aż pracy dla naszego prawnika będzie mniej niż jego możliwości. Gdzieś na krzywej podaży pracy oraz popytu na nią jest cena, która zrównuje popyt z podażą i pozwala w pełni wykorzystać zdolności produkcyjne. Nie jest to koniecznie cena, przy której osiągamy optimum zysków (cena optymalna może być inna ze względu na poziom kosztów stałych i inne czynniki o których może kiedyś napiszę).

Acha, zapomniałem napisać, że w podanym trzy akapity wyżej przykładzie większe przychody osiągniemy z pracy prawnika ze stawką 190 zł. Wyobraźmy sobie, że zarejestrował 100 godzin pracy dla klienta. 100*190 zł * 90% = 17.100 zł. Natomiast 100 * 400 zł. * 30% = 12.000 zł.

No i co Państwo na to? Może czas pomyśleć nad zmianą stawek, których dzisiaj nie akceptują Państwa klienci?


 


 


 


 


 

poniedziałek, 1 września 2008

Jakość przywództwa – kluczowy czynnik rozwoju kancelarii prawnych

Wypoczęty i pełen energii wracam do blogowania po wakacyjnej przerwie. W tym wpisie chciałbym omówić pokrótce jeden z najważniejszych czynników sukcesu kancelarii prawnych – czynniku pomijanym często w dyskusjach na temat rozwoju kancelarii prawnych – czynnikiem tym jest JAKOŚĆ PRZYWÓDZTWA. W wikipedii pojęcie przywództwa ujęto w następujący sposób:

"Przywództwo w zarządzaniu należy rozumieć jako zdolność do wpływania na zachowania pracowników w celu realizacji określonych celów. Przywództwo opiera się przede wszystkim na autorytecie danej osoby, a także władzy, którą inni dobrowolnie akceptują. Przywództwo to ustalanie kierunku, wypracowywanie wizji przyszłości organizacji, jak również nadawanie kierunku działań ludzi. Przywództwo to również motywowanie i inspirowanie, wyzwalanie energii w ludziach. Przywództwo jest niezbędne do tworzenia zmian, a zarządzanie do systematycznego uzyskiwania wyników. Dobry menadżer to przywódca."

W marcu tego roku Bassi L. i McMurrer D. opublikowali wyniki badań jakie przeprowadzili na grupie 69 amerykańskich kancelarii prawnych. Autorzy badań starali się znaleźć zmienne, które w największym stopniu wpływały na poziom sukcesu kancelarii prawnych. Badania poświęcone były właśnie kwestii przywództwa, poziomowi zarządzania oraz stosowanym w kancelariach praktykom wspomagającym rozwój działalności (business development). Badani wypełniali ankiety składające się z ok. 80 pytań a autorzy badania szukali związków pomiędzy 24 czynnikami związanymi z pięcioma wymiarami zarządzana kancelariami a poziomem sukcesu mierzonego również pięcioma miarami.

Analizowane wymiary zarządzania kancelarią to:

 1. Jakość przywództwa
 2. Praktyki zwiększające zaangażowanie pracowników
 3. Dostępność wiedzy (zarządzanie wiedzą)
 4. Optymalizacja produktywności pracowników,
 5. Umiejętność uczenia się organizacji

Sukces firm prawniczych zdefiniowano za pomocą 5 czynników:

 1. Zdolność przyciągania pracowników
 2. Umiejętność utrzymania kluczowych pracowników
 3. Poziom satysfakcji klientów
 4. Poziom rozwoju oferowanych usług
 5. Rentowność (zyskowność) kancelarii

Badanie polegało na poszukiwaniu relacji pomiędzy pięcioma wymiarami zarządzania kancelariami a osiąganymi przez nie sukcesami zdefiniowanymi w opisany powyżej sposób. W poniższej tabeli zestawiono wyniki badań. Na szaro zaznaczono czynniki, które w istotny statystycznie sposób skorelowane były z sukcesem kancelarii. W pozostałych przypadkach nie stwierdzono korelacji co nie oznacza, że jej nie ma (taki urok badań naukowych).

Przyjrzyjcie się Państwo uważnie jakie czynniki uznano za ważne (z punktu widzenia rozwoju kancelarii) a jakie, często wbrew intuicji, nie okazały się istotne.


 

Przywództwo

Zaangażowanie pracowników

Dostępność wiedzy

Optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich

Zdolność uczenia się

Komunikacja

Otwarta i efektywna komunikacja z partnerami i menedżerami

Organizacja pracy

Praca jest dobrze zorganizowana, firma wykorzystuje umiejętności pracowników

Dostępność informacji

Łatwy dostęp do informacji związanych z wykonywaną pracą oraz szkolenia

Procesy

Procedury działania są dobrze opisane, szkolenia są efektywne

Innowacyjność

Nowe pomysły są mile widziane

inkluzywność (inclusiveness)

Partnerzy i menedżerowie współpracują z pracownikami i zachęcają ich do wnoszenia wkładu w rozwój firmy*

Oddanie pracownikom (commitment to employes)

Praca jest stabilna, pracownicy są doceniani (recognized), awans jest możliwy

Współpraca

Praca zespołowa jest możliwa i zachęca się do niej

Warunki pracy

Warunki pracy wspierają wysoką efektywność

Szkolenie

Szkolenia są praktyczne i wspierają cele organizacji

Umiejętności menedżerskie

Menadżerowie eliminują bariery, dostarczają pracownikom informacje zwrotne (feedback) i zwiększają poziom zaufania

Czas

Obciążenia zadaniami pozwalają pracownikom dobrze wykonywać pracę i zachować harmonię pomiędzy życiem osobistym i zawodowym

Dzielenie się informacją

Najlepsze rozwiązania są przekazywane innym i udoskonalane

Wiarygodność (accountability)

Wysoka efektywność jest oczekiwana i wynagradzana

Rozwój zawodowy

Pracownicy mają sformalizowane plany rozwoju zawodowego

Przywództwo partnerów

Partnerzy eliminują bariery, dostarczają pracownikom informacje zwrotne (feedback) i zwiększają poziom zaufania

Wkład w społeczność

Organizacja wnosi wkład w życie społeczności (np. lokalnej)

 

Zatrudnianie

Nowi pracownicy są wybierani na podstawie swoich uzdolnień, nowi pracownicy otrzymują komplet informacji**

Wartości i wsparcie

Liderzy demonstrują, że uczenie się jest wysoko cenione

Systemy

Programy rozwoju przywództwa i zmiany stanowisk są efektywne

Systemy

Zaangażowanie pracowników jest systematycznie oceniane

Systemy

SYstemy zbierania informacji ułatwiają dostęp do informacji

Systemy

W firmie funkcjonują efektywne systemy zarządzania efektywnością pracowników

Systemy

System zarządzania rozwojem kompetencji automatyzuje programy szkoleń

*trudne do przetłumaczenia więc podaję w oryginale: "Inclusivenes:s Partners and managers collaborate with employees and invites input"

** "new hires complete a thorough orientation"


 

Badania wykazały, że na sukces firm prawniczych najsilniej wpływa 9 czynników, uszeregowanych według stopnia wpływu poniżej:

 1. Umiejętności przywódcze partnerów
 2. Inkluzywność (w rozumieniu przedstawionym w tabeli)
 3. Umiejętności menedżerskie
 4. Ranga i wsparcie procesów uczenia się
 5. Innowacyjność
 6. Oddanie pracownikom
 7. Dostępność informacji
 8. Systemy pomiaru zaangażowania
 9. Komunikacja partnerów


 

Prezentowane badania wykazały, jak dużą rolę w rozwoju kancelarii odgrywa osobowość partnerów, menedżerów i sprawujących kierownicze funkcje członków zespołu (np. szefów zespołów specjalizacyjnych). Stosowanie nawet najlepszych technik zarządzania (np. planowanie działań, odpowiedni system organizacyjny czy motywacyjny) nie gwarantują sukcesu jeżeli kancelarią nie zarządzają prawdziwi liderzy.


 

Drogi Parterze - czy posiadasz osobowość przywódcy i czy rozwijasz w sobie cechy lidera? Czy wiesz jakie to cechy? Czy potrafisz rozpoznać je wśród swoich pracowników, którzy kiedyś będą zarządzać Twoją kancelarią?